Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Θέματα της 6ης συνεδρίασης (31-05-2010) του Δ.Σ. Κορυδαλλού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 27/05/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 21617
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 31
Μαΐου 2010 στις 20:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού «Μελίνα
Μερκούρη» Γρηγ. Λαμπράκη και Καρυταίνης (2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
τα παρακάτω θέματα :
1) Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010.
2) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2010.
3) Λήψη απόφασης για την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Κορυδαλλού»,
οικονομικού έτους 2010.
4) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού
έτους 2010.
5) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού
έτους 2010.
6) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Κορυδαλλού».
7) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Ε.Δ.Α.Π.Ε. Δήμου Κορυδαλλού, ως προς το ύψος της επιχορήγησής
του από τον Δήμο Κορυδαλλού.
8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού & των ειδικοτήτων του προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον Δήμο μας.
9) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων
αναγκών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
10) Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας α) για εργασία πέραν της
υποχρεωτικής β) για εργασία Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών & νυχτερινής εργασίας
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής & καθ’ υπέρβαση αυτής σε
προσωπικό του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου
Χρόνου από 02.01.2010 έως και 31.12.2010.
11) Λήψη απόφασης για διόρθωση της αριθμ.: 425/25.11.09 απόφασης του Δ.Σ. κατά το
μέρος και μόνο που αφορά στην ειδικότητα και στον κλάδο κατάταξης της υπαλλήλου
μας Σαμίου Όλγας, κατά την μεταφορά της από την «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)» καθώς και κατά τη σύσταση της θέσης της στον Δήμο
Κορυδαλλού.
12) Λήψη απόφασης για την έγκριση & παραλαβή της μελέτης: Τοπογραφική Αποτύπωση για
την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Μέμου (Παγκόσμιας Ειρήνης) & ανάδειξη
οδού Ξενοφώντος από Πλατεία Μέμου μέχρι οδό Αθηνάς σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».
13) Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου: «Γενικές επισκευές & συντηρήσεις
Σχολικών Κτιρίων (έτους 2010)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300.000,00€.
2
2
14) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και επιλογής αναδόχου του έργου: «Γενικές
επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2010)».
15) Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού
Πλατείας Παγκόσμιας Ειρήνης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.146,00€.
16) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και επιλογής αναδόχου του έργου:
«Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Πλατείας Παγκόσμιας Ειρήνης», προϋπολογισμού:
(32.352,07€) πλέον Φ.Π.Α. 21% (6.793,93€).
17) Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου
στο χώρο του πρώην ασύλου στον Δήμο Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 450.000,00€.
18) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και επιλογής αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση
γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στον Δήμο Κορυδαλλού»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.000,00€.
19) Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
του έργου: «6ο – 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (προσθήκη 6/θέσιου κτιρίου)»,
προϋπολογισμού 1.844.024,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
20) Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Ειδική Αρχιτεκτονική
Μελέτη και αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου:
«Παρεμβάσεις, βελτιώσεις, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. εργασίες περιοχής
Επτανήσου».
21) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Αποκατάσταση – Ανακαίνιση Κτιρίου του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕ
– ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ».
22) Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές
του Δήμου Σ20», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.450,00€.
23) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και επιλογής αναδόχου του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό
δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ20», Προϋπολογισμού: 45.000,00€ πλέον
Φ.Π.Α. 21% 9.450,00€
24) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή οδού Καραολή – Δημητρίου από 12η έως 13η οδό».
25) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου.
26) Λήψη απόφασης για την διατήρηση βαθμίδων επί του πεζοδρομίου της οδού Πλούτωνος
αρ. 46.
27) Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από χρηματικούς
καταλόγους βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
28) Λήψη απόφασης για την μονοδρόμηση της οδού Θράκης καθώς & τμήματος της οδού
Λέσβου μεταξύ των οδών Θράκης & Λαρίσης στον Κορυδαλλό.
29) Λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κρέσνας
23, επειδή βρίσκεται μπροστά από είσοδο γκαράζ.
30) Λήψη απόφασης για την παραλαβή καταγραφής των δένδρων που βρίσκονται στους
Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου.
31) Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2009 – 4η
χρηματική εντολή ποσού 63.446,36€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές
Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
32) Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2009 – 5η
χρηματική εντολή ποσού 63.446,36€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές
Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
33) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου
Κορυδαλλού των 1ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού» σύμφωνα
με την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3
3
34) Λήψη απόφασης για την εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «1η Σχολική Επιτροπή
Δήμου Κορυδαλλού των 1ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού».
35) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «29η Σχολική Επιτροπή Δήμου
Κορυδαλλού των 4ου Ενιαίου Λυκείου, Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου & Εσπερινού
Γυμνασίου Κορυδαλλού» σύμφωνα με την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
36) Λήψη απόφασης για την εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «29η Σχολική Επιτροπή
Δήμου Κορυδαλλού των 4ου Ενιαίου Λυκείου, Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου & Εσπερινού
Γυμνασίου Κορυδαλλού».
37) Λήψη απόφασης για την ανανέωση της άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου.
38) Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό
αυτοκίνητο.
39) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση άδειας χώρου στάθμευσης σε
αυτοκίνητο (μη αναπηρικό).
40) Λήψη απόφασης για την καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
41) Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός Όμιλος Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Κορυδαλλού».
42) Λήψη απόφασης για την οικονομική επιχορήγηση Εκπολιτιστικών Συλλόγων &
Σωματείων της πόλης μας.
43) Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτισσών.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ

Σημείωση: Στα θέματα επανήλθε ως ΕΚΤΑΚΤΟ και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία θέμα με τον τίτλο "Έγκριση όρων λήψης δανείου από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων"
Η Μερόπη Κατσάνου τοποθετήθηκε και καταψήφισε. (σχετικοί σύνδεσμοι με προηγούμενες αναφορές και θέσεις στο κεντρικό ιστολόγιο με κλικ εδώ)

Οξύτατη ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Διάκου, ο οποίος ανέφερε ότι και πάλι υπάρχουν σοβαρότατες παρατυπίες και "θα προκύψουν και ποινικές ευθύνες". Προσέχετε κύριοι συνάδερφοι τι ψηφίζετε είπε...

Πρόσθετοι σύνδεσμοι με κλικ ΕΔΩ


Στο ιστολόγιο "κάθε πρωί Κορυδαλλός"

είχαμε γράψει

"Ψηφίστηκε μόνον η επικεφαλίδα".

Η απόφαση για την "έγκριση όρων" σύναψης δανείου.
(Αρ. αποφ. 104/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση όρων σύναψης δανείου ύψους
2.800.000,00€ με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για λειτουργικές δαπάνες.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Διάκος, Ευαγ. Ψαρρός, Αλ. Κρούπη, Ελ.
Γαλανοπούλου, Ελ. Γεωργά – Παπαγεωργίου, Γρ. Γουρδομιχάλης.

Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αποφασίσει τους όρους, (1) επειδή οι όροι υπαγορεύονται από εκείνον που έχει τα χρήματα (2) δεν (!!!) υπήρξε φάκελος για το θέμα αυτό, άρα, ψηφίστηκε μόνο η επικεφαλίδα.
εδώ η παραπομπή

Σημειώνουμε ότι η ανάρτηση της πρόσκλησης στους Δημοτικούς Συμβούλους, ανέβηκε στο korydallos.gr από την Παρασκευή 28 Απριλίου, αλλά σήμερα εξαφανίστηκε. (Το έχουμε και σε pdf) Γιά την ώρα δεν έχει ανέβει ούτε η απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: