Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Η απόφαση της Δημαρχιακής (17-03-2010).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 10ης/ 17-03-2010
Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
Αριθμ. απόφ. 68/2010 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την σύναψη δανείου
ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (τακτικό) 1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ. (τακτικό)
2. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. (τακτικό) 2.
3. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛ. (τακτικό) 3.
4. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Θ. (τακτικό) 4.
5. ΤΖΙΡΙΤΑΣ Μ. (τακτικό) 5.
6. ΓΚΟΓΚΟΣ Γ. (αναπλ.) 6.
Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή που αναφέρεται παραπάνω, μετά από την αριθμ
8878/2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΦΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 6
τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που
νόμιμα κοινοποιήθηκε στις 12-03-10.
Στο 2ο θέμα (1ο Η.Δ.) , ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής ( Δ.Ε.)
τα εξής:
1. Το με αρ. πρωτ. 8970/12-03-2010 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Δημ. Χριστοφορίδη σύμφωνα
με το οποίο εισηγείται στη Δ.Ε. τη λήψη απόφασης για τη σύναψη Δανείου του Δήμου ύψους 2.608.775,00 € και
το οποίο έχει ως εξής:
2
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον παριστάμενο Αντ/ρχο των Οικονομικών ο οποίος τόνισε ότι για την
χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων του Δήμου όπως ΚΗΦΗ , Βοήθεια στο σπίτι κ.ά. ο Δήμος
επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό από τον οποίο δεν έχουμε λάβει χρήματα για το οικ. Έτος 2009.
Η χρηματοδότηση μέσω ΣΑΤΑ που λαμβάνουμε κάθε μήνα είναι μειωμένος στα ποσά που έχουν συμφωνηθεί
με το Υπουργείο Εσωτερικών έως και 30%, εκτός των άλλων καθυστερούν να έρθουν. Έτσι λοιπόν οικονομικά
δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πάγιες ανάγκες των αποδοχών του προσωπικού όλων των σχέσεων
εργασίας Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου & επίδομα αδείας και λόγω του ότι ο χρόνος μας πιέζει προτείνω στην
απόφαση που θα εκδώσουμε να μπει και η σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου. Στη
συνέχεια ο Αντ/ρχος οικ. πρότεινε ότι για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών του Δήμου θα χρειαστούμε το
ποσόν των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.800.000,00 €). Μετά την τοποθέτηση του
Αντ/ρχου ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κα Αλ. Κρούπη η οποία είπε μεταξύ άλλων «….στις διάφορες
εκδηλώσεις του Δήμου ξοδεύονται υπερβολικά ποσά και ότι αν δεν γίνουν περικοπές δεν θα έχει αποτέλεσμα ο
δανεισμός…», παρόμοια τοποθέτηση έκανε και η κα Ελ. Γαλανοπούλου. Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ. Θ.
Μερεντίτης ο οποίος είπε «..ότι συμφωνεί με την ανάγκη σύναψης δανείου με την προϋπόθεση ότι αυτό θα
καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για την μισθοδοσία του προσωπικού και μόνο». Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο
Αντ/ρχος Οικ. και κλείνοντας είπε ότι ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή από τον Ιανουάριο να γίνουν περικοπές
δαπανών σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Ο Πρόεδρος τέλος στη τοποθέτησή του, ανέφερε ότι
περικοπές έχουν ήδη γίνει σε όλα τα Νομ. Πρόσωπα στις εκδηλώσεις και σε όλες τις δραστηριότητες τους, αλλά
τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αυτές δεν φτάνουν ώστε να ανταποκριθούμε στις πάγιες ανάγκες μισθοδοσίας
και για το στόχο αυτό είναι αναγκαίο, να προχωρήσουμε στη σύναψη δανείου εξασφαλίζοντας την ομαλή
λειτουργία του Δήμου μας.
Η Δημ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 3463 του Δ. Κ. Κ. και μετά από διαλογική
συζήτηση.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Διαπιστώνει την ανάγκη σύναψης Δανείου του Δήμου μας ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων
χιλιάδων ευρώ (2.800.000,00 €) για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για την μισθοδοσία του προσωπικού όλων
των σχέσεων εργασίας Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου & επίδομα αδείας .
Β) Σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για σύναψη Δανείου και
Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης, μετά τη διερεύνηση και επιλογή
προσφοράς .
ΚΑΤΑ ψήφισαν τα τακτικά μέλη της Δ.Ε κες ΑΛ. ΚΡΟΥΠΗ και ΕΛ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ εκφράζοντας την
άποψη ότι όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να γίνει σωστή οικονομική διαχείριση έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε
αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα.
Συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης
Κορυδαλλός 22-03-10
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

http://www.korydallos.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8oHiz45QHAQ%3d&tabid=660&mid=1059&language=el-GR

(Σώσαμε και σε pdf)

Σχολιασμός:
Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία αυτού του εγγράφου, με βάση το οποίο έγινε η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου του 2010, (η απόφαση της οποίας προσβλήθηκε με ένσταση), εκτός του ότι είναι πολύ προγενέστερη και οι τράπεζες κλήθηκαν να απαντήσουν εντός δέκα ημερών (22 Μαρτίου εστάλη με αριθμό πρωτ. 10830 και απαίτηση απάντησης εντός δέκα ημερών) είναι ότι:
ΑΦΟΡΑ ΑΛΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.
Η απόφαση που έλαβε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ενώ η παραπάνω απόφαση αναφέρει Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, σε ότι αφορά την μισθοδοσία.
Η όλη διαδικασία, η "μη απάντηση" για την ένσταση του κ. Διάκου ο τρόπος επιλεκτικής κοινοποίησης σε ορισμένους δημοτικούς συμβούλους μόνο του ελλιπούς φακέλου, η τοποθέτηση του θέματος στα έκτακτα και η σημερινή "εξαφάνιση" των πρακτικών από την ιστοσελίδα του Δήμου, δημιουργούν πολλές απορίες.
Θα διατυπώσουμε ένα αφελές ερώτημα:

Πρόκειται για δυό δάνεια δυό περίόδων
ή

πρόκειται για αποφυγή παραδοχής της προχειρότητας με την οποία διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή το θέμα αυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: